X
تبلیغات
زولا

از خویش رها . پی تو میگردم

کوروش - برادرم


کوروش - برادرم

آیا بر این پندار ایستاده ای که  پارسی مردی بدینگونه بار دیگر جهان ما را از بدی و دشمنی  برهاند ؟ هم کیشی و برادری را چون گیاه باروری بر ذهن سترون ما برویاند ؟

چه هنگام فرا خواهد رسید که خود ناجی خویشتن باشیم ، بی انتظاری پای درجا ؟ چه هنگام در می یابیم که خود پیامبر خویش باشیم و راهبر وجودمان به جهانی که مامن و آرامشگاه ماست .
خدای بزرگ در وجود ما اسرار خلقت و کلید های خوشبختی  نهاده است ، به روشنی روز . به درخشندگی خورشید ، به آشکاری زندگی .

هدایت کننده تویی با چراغی فروزان که راه می برد تو را به سمت ابدیت ، چراغی که رهنمونت می شود در میان تیرگی .