از خویش رها . پی تو میگردم

استغفار

مرگ بر این گوش خراش دورگو که نامش را به اشتباه تله فون گذاشته اند . بسیار آلت کریه ای ست و دل آزار . لیالی ماضیه از ناحیه این آلت . ارتباطی ساختیم با این محمد آقا خان و عنان کلام رها کردیم و خود نمایاندیم . بی انصاف این دورگو چنان نطق ما را انکرالاصوات به سمع محمد آقاخان خان بالاخان رساند که از یوم آن مصاحبت تاکنون صم و بکم شده و ما را مورد قهر و غضب قرارداده به حدی که که از کرده خویش نادم به کنجی خزیده ایم .

کاش مراتب خفیه برما واضح می شد که آنسوی سیم ، این دروگوی دروغ پرداز چه مطلبی به عرض مبارک خان بالاخان رسانده و چه رقم اصوات ما را تعبیر کرده که این چنین حضرت والا برما خشم گرفته اند . پنداری که جنایتی واقع گردیده .

اگر به ربط رفاقتی که با احسان الله خان یافته ایم ، واسطه می شدند و مطلع این دلگیری را از اصحاب آن کریمخانه جویا می شدند . این نوانخانه از اندوه آسوده می گشت با تضمین اینکه این افعال تکرار نمی شود و جان نثار جانب احتیاط قلم . از کف فرو نخواهم گذاشت تا خدشه ای به ساحت جهان آرای احتشام السلطنه وارد نشود .

مانده که احسان الله خان وساطت کنند . بدوا یک ماچ به رسم شیرینی تقدیم می شود .