X
تبلیغات
رایتل

از خویش رها . پی تو میگردم

بارویی که خود ساختی

گاهی میان خود و دیگران بارویی می سازیم و بعد به شکوه می آییم که فراموش مان کرده اند . بی آنکه بپذیریم فاصله های طولانی که خود ساخته ایم .

روزهای خوب . روزهای سبز و دشت وسیعی پر از سبزه و نور .