X
تبلیغات
زولا

از خویش رها . پی تو میگردم

انتظار طولانی

گفتی باز می آیم و می مانم .
انتظار من طولانی شده است
نه صدایی .

نه حرم نفس هایت که زندگی می بخشید !

نه دستی که در دستهایم گره شود .

 بیصبرانه در انتظارت هستم .


اندوه خویش را با دیگران قسمت کردن .
این است راز جاوانگی .