از خویش رها . پی تو میگردم

پاسخ های بی سئوال

خیلی وقت ها سئوالات بی پاسخ می مانند .

امام همیشه پاسخ های زیادی هستند که پرسشی برای آن طرح نشده و من هم قصد ندارم هیچ توضیحی در مورد آن ارائه کنم . هیچ نمونه ای هم مد نظرم نیست .


اماچرا کسی نمی پرسد وظایف انسان ها نسبت به همدیگر بر چه اساس و منطبق با چه موازینی باید در مقاطع مختلف تغییر کند ؟

پاسخ ها وجود دارند . 


چرا کسی نمی پرسد  برای آموزش طبخ غذا این همه دست و پا می زنند ، ولی برای بلع غذا هیچکس کاری نمی کند ؟

پاسخ ها وجود دارند  .


البته مطلبی که قصد دارم بگویم این است که دوست باید خودش را اثبات کند . این به خودش ربط دارد که روش اثبات را انتخاب کند اما لزومی ندارد این روش را تبلیغ کند

پاسخ ها وجود دارند .


روز پیش یکی از این ها که تلاش می کرد خود را اثبات کند در اتاق من بشدت دست به انتحار زد . اونم ساعت 3.5 صبح به وقت رسمی و تمام رشته های ش پنبه شد .

این زحمت من را بیشتر می کند ، زیرا باید به او کمک کنم تا دوباره همه پنبه ها را رشته کند .


نکته آموزشی :

هرگز پنبه های رشته را در آب نیاندازید . گاهی اوقات تلاش مضاعف منتهی به انتحار شخصیتی می شود .


آدامس بدم خدمتتون ؟