از خویش رها . پی تو میگردم

برای سارگیس عزیزم

چه مسیح وار می آیی . چون نسیم در وجودم . به تندی باد . به زیرکی . پر راز و رمز مثل نور . چون عشق و روحم را تسخیر میکنی .