از خویش رها . پی تو میگردم

یک اندیشه جدید

لحظه اوج نا امیدی انسان . نقطه شروع یک نگرش جدید به زندگی است .