از خویش رها . پی تو میگردم

بر ما روا مدار

منت خلق برما روا مدار

که عزت بندگی فنا کند

به اعتبار خلوت دیرین

چراغ رهی نما که بنده 

بر طریقت یار اقتدا کند