از خویش رها . پی تو میگردم

تولد من

روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ بهار برای پنجاه و سومین مرتبه از کنار من گذشت و همچنان لبخند ملیح و نگاه شیطنت آمیزش متوجه من بود .

یادم افتاد که از نیم قرن گذشته ام .