از خویش رها . پی تو میگردم

پروانه های سفید

پروانه های سفیدی که فراگرد من می چرخند . نوید شادی و روزهای خوب می دهند . همراه با عطر ملایمی که حس مرا برمی انگیزد .

اکنون فرصت یافته ام اندکی آسودگی را تجربه کنم .