از خویش رها . پی تو میگردم

آخه نیم قرن هم شد سن ؟