از خویش رها . پی تو میگردم

زیستن

زندگی تمامی اندوه دنیا نیست . مدرسه ای برای فراگیری چگونه زیستن است .تا بتوانیم بر رنج درون خویش پیروز شویم . و رنج دیگران را در سینه خود جای دهیم . و یاری دهیم کسانی را که رنج ما را افزون می کنند تا بدانند زیستن چقدر ساده است .