از خویش رها . پی تو میگردم

بارویی بی روزن

بر این باورم که تو با اندوه خویش ، بارویی ساخته ای بی روزن تا عشق را هیچ راهش به اندرون نباشد .