از خویش رها . پی تو میگردم

این روزها ... آه این روزها

چقدر روزهای عمر جوان شده اند . مرا یارای همراهی شان نیست . چه زود گذشتند و من مانده ام که با کدامین روز بروم .
تمام روزها که رفتند نام تو را در گوشم زمزمه می کردند و من هوای توام در دل است .