از خویش رها . پی تو میگردم

حسد

از حسد ساخته ای ترفندی

که مرا حبس کنی در بندی

غافلا قافیه را باخته ای چندی

مدهوش شدی بیهده می خندی