از خویش رها . پی تو میگردم

دوش مرا کار افتاد

 

بعد آن شور مرا دوش تغزل افتاد

 

رفت حالی و  غزل بر وفق افتاد

 

بعد آن قافیه و مصرع روح انگیز

 

 مرا با صنم سرو قدی کار افتاد