از خویش رها . پی تو میگردم

این بهار هم

رایحه ی دل انگیز عشق می گسترد بهار . شکوفه های مهربانی بر دستان پرصداقت تو می روید . پروانه های معصوم . طراوت تو را جشن گرفته اند . امروز میلاد دوباره خوشبختی توست که در خیل عاشقان جلوه گری می کنی .
وجودت سبز و بهاری باد.