از خویش رها . پی تو میگردم

رادوین

بگذار آسوده باشم

فردا روز ، هنگامه ای است

در چکاچک شمشیرها

تا شکفتن سپیده

تا صبح

نبرد آهن و فولاد

بگذار آسوده باشم


فردا روز هنگامه ای است